<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. จำนวนรายงาน EIA/EHIA/IEE ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัยที่เสนอให้ สผ. พิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
2. จำนวนรายงาน EIA/EHIA/IEE ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัยที่ได้รับความเห็นชอบโดย สผ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
3. จำนวนรายงาน Monitor ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัยที่เสนอให้ สผ. พิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
4. จำนวนรายงาน EIA/EHIA/IEE ประเภทโครงการคมนาคมที่เสนอให้ สผ. พิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
5. จำนวนรายงาน EIA/EHIA/IEE ประเภทโครงการคมนาคมที่ได้รับความเห็นชอบโดย สผ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
6. จำนวนรายงาน Monitor ประเภทโครงการคมนาคมที่เสนอให้ สผ. พิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
7. จำนวนรายงาน EIA/EHIA/IEE ประเภทโครงการเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียมที่เสนอให้ สผ. พิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
8. จำนวนรายงาน EIA/EHIA/IEE ประเภทโครงการเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียมที่ได้รับความเห็นชอบโดย สผ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
9. จำนวนรายงาน Monitor ประเภทโครงการเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียมที่เสนอให้ สผ. พิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
10. จำนวนรายงาน EIA/EHIA/IEE ประเภทโครงการพลังงานที่เสนอให้ สผ. พิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
11. จำนวนรายงาน EIA/EHIA/IEE ประเภทโครงการพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบโดย สผ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
12. จำนวนรายงาน Monitor ประเภทโครงการพลังงานที่เสนอให้ สผ. พิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
13. จำนวนรายงาน EIA/EHIA/IEE ประเภทโครงการอุตสาหกรรมที่เสนอให้ สผ. พิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
14. จำนวนรายงาน EIA/EHIA/IEE ประเภทโครงการอุตสาหกรรมที่ได้รับความเห็นชอบโดย สผ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
15. จำนวนรายงาน Monitor ประเภทโครงการอุตสาหกรรมที่เสนอให้ สผ. พิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
16. จำนวนรายงาน EIA/EHIA/IEE ประเภทโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เสนอให้ สผ. พิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
17. จำนวนรายงาน EIA/EHIA/IEE ประเภทโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ได้รับความเห็นชอบโดย สผ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
18. จำนวนรายงาน Monitor ประเภทโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เสนอให้ สผ. พิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
19. จำนวนรายงาน EIA/EHIA/IEE ประเภทโครงการแหล่งน้ำและเกษตรกรรมที่เสนอให้ สผ. พิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
20. จำนวนรายงาน EIA/EHIA/IEE ประเภทโครงการแหล่งน้ำและเกษตรกรรมที่ได้รับความเห็นชอบโดย สผ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
21. จำนวนรายงาน Monitor ประเภทโครงการแหล่งน้ำและเกษตรกรรมที่เสนอให้ สผ. พิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับ
22. จำนวนผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน
23. จำนวนแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายประเภทโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทาง
24. จำนวนแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆสำหรับโครงการประเภทต่างๆ แนวทาง
25. จำนวนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทาง